VEDTÆGTER FOR

STØTTEFORENINGEN FOR HOLEBY MEDBORGERHUS

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.

§ 2. Foreningens formål er:

Foreningens formål er at virke som støtteforening for Holeby Medborgerhus a.m.b.a., blandt andet ved afholdelse af kulturelle, sociale og alsidige aktiviteter — dette for at medvirke til Holeby Medborgerhus fortsatte drift. Desuden udsteder Støtteforeningen medlemsbeviser samt arbejder på at styrke fællesskabet i Holeby og omegn. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved kontakt til foreningens kasserer

Stk. 3. Udmeldelse sker ved kontakt til foreningens kasserer

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev og eller e-mail til medlemmerne plus opslag i Holeby's daglig varebutikker.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af 2 stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget 8. valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 9. valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant 10. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af støttemedlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand — næstformand — sekretær og kasserer. I lige år er formanden og to bestyrelsesmedlemmer på valg og ulige år er kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver efter behov. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senes 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Ved stemmelighed i sager, som bestyrelsen behandler, er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Der skal til enhver tid være 1 medlem af bestyrelsen i Holeby Medborgerhus a.m.b.a., som samtidig er medlem af Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus' bestyrelse. Medlemmet udpeges af Holeby Medborgerhus a.m.b.a.'s bestyrelse.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Formanden — og i hans fravær næstformanden — indkalder og leder bestyrelsens møder. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus. er omfattet af Databeskyttelsesloven omkring opbevaring af personoplysninger jvfr. artikel 25 og 32. Støttemedlemmer kan på opfordring få Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus politik omkring dataoplysninger udleveret.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og/eller regnskabsføreren, der også fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Revision varetages af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

58. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af bankkonti. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ekstraordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål i Lolland Kommune.

§ 11. Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. marts 2019