Vedtægter for Holeby Medborgerhus AMBA

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Holeby Medborgerhus AMBA.

                                                                Formål
                                                                     §1.

Andelsselskabets formå er at bevare Holeby Gl. Skole, Maribovej 1, 4960 Holeby. Ved drift af ejendommen at fremme deltagernes fælles interesse gennem deres deltagelse at skabe indtægter fra aftagere, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser omkring ejendommen samt deraf afledte forhold.

                                                              Medlemmer
                                                                      §2

Som medlemmer af Holeby Medborgerhus AMBA optages alle som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Indmeldelse sker ved at købe andelsbeviser der udstedes og noteres på navn. Andelsbeviser kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevare. Overdragelse af andelsbeviser kræver samtykke fra bestyrelsen.

                                                          Generalforsamlingen
                                                                        §3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail samt opslag i Holeby’s dagligvarebutikker. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflægning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Godkendelse af budget 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid en skriftlig afstemning. Hver andelshaver kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer der skal vælges.

                                             Ekstraordinær generalforsamling
                                                                        §4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af andelshaverne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

                                                                Bestyrelsen
                                                                        §5

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand – næstformand – sekretær og kasserer. I lige år er formanden og to bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver efter behov. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Holeby Medborgerhus AMBA er omfattet af Databeskyttelsesloven omkring opbevaring af personoplysninger jvfr. artikel 25 og 32. Andelshavere kan på opfordring få Holeby Medborgerhus AMBA politik omkring dataoplysninger udleveret. Ved stemmeligheder i sager, som bestyrelsen behandler, er formandens stemme afgørende.

                                                                    Regnskab
                                                                          §6

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af en regnskabsfører, der tillige fører foreningens medlemsregister.

                                                                 Tegningsret
                                                                          §7

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden samt mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Regnskabsføreren står for varetagelse af foreningens formue samt betaling af regninger og modtage indbetalinger. Regnskabsføreren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftaler herom. Formand har se adgang til alle konti. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Andelshaverne hæfter kun for det indskudte beløb jvfr. købet af andelsbeviset.

                                                         Vedtægt og udtræden
                                                                           §8

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue, ligesom eventueller omkostninger afholdes af medlemmet.

                                                                    Opløsning
                                                                           §9

Opløsning af selskabet kan kun finde sted med ¾ flertal af de fremmødte på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. I forbindelse med opløsning af selskabet, skal eventuelle indeståender midler tilgå sociale og/eller humanitære formål i Lolland Kommune.

                                                                   Ikrafttræden
                                                                           §10

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 4. juli 2020.

Henrik Andreassen            Marianne Nielsen                Finn Simonsen             Ib Larsen

Vivi Henningsen                 Synnøve Nielsen