Referat fra generalforsamling 2022

Referat af generalforsamlingen i Holeby Medborgerhus A.M.B.A. den 16. marts 2022 kl. 19.00
Formand Henrik Andreassen bød de fremmødte andelshavere velkommen til generalforsamlingen.
Dagsordenens punkt 1 var valg af stemmetællere - Ole Hansen og Henning Christensen blev valgt.
Herefter blev Henning Nielsen valgt som dirigent for generalforsamlingen – han takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Dirigenten gav herefter ordet til formand Henrik Andreassen, som aflagde bestyrelsens beretning for året 2021. Beretningen blev uden bemærkninger godkendt.

Kasserer Finn Simonsen kunne så fremlægge regnskabet, som viste et overskud på kr. 31.286,00 efter en overførsel fra Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus på kr. 168.000,00. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Der var ikke indkommet nogen forslag under dagsordenens punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag”, så derfor kunne kasserer Finn Simonsen hurtigt fremlægge budgettet for året 2022. Et budget som udviser samlede udgifter på kr. 926.063,00 – herunder understrygning af tag over klasselokaler på kr. 100.000,00 samt oplægning af nyt tag over gymnastiksalen på kr. 588.000,00. De samlede indtægter budgetteres til kr. 926.500,00 herunder blandt andet tilskud fra fonde på kr. 115.000,00 samt tilskud fra Boligministeriet på kr. 547.000,00. Støtteforeningens tilskud indgår i budgettet med kr. 145.000,00.
Efter en forespørgsel fra Rita Tonnesen omkring udgifter til renovation efter indførsel af den nye renovationsordning samt et svar fra Vivi Henningsen om, at ordningen nok blev udsat til en gang i 2023, blev emnet ikke berørt yderligere. Annelise Dahlin spurgte til, hvad det kostede at leje lokaler i Medborgerhuset. Finn Simonsen, som står for udlejningen, svarede at det kostede kr. 1.850,00 at leje hele molevitten for en dag. Da der ikke var flere spørgsmål, blev budgettet godkendt.
Under punktet valg var Henrik Andreassen, Vivi Henningsen, Marianne Nielsen samt suppleant Arne Olesen på valg – de blev alle genvalgt uden modkandidater.
Under dagsordenens punkt 8 ”valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant” modtog Rita Tonnesen, Mogens Rasmussen og Marianne Ørum ikke genvalg. Henrik Eriksen blev efter forslag fra bestyrelsen nyvalgt som bilagskontrollant nr. 1 og Marianne Ørum som bilagskontrollant nr. 2. Henning Christensen blev valgt som ny suppleant for bilagskontrollanterne.
Efterfølgende var dagsordenens sidste punkt nået – punktet ”eventuelt”. Under punktet fremkom Rita Tonnesen med kritik af lydniveauet – det var svært at høre de forskellige talere. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at Medborgerhuset jo havde indkøbt et nyt højtaleranlæg. Selvom der ikke kan vedtages noget under eventuelt, blev det dog alligevel vedtaget at opsætte det nye højtaleranlæg til den efterfølgende generalforsamling i Støtteforeningen. Dorte Hansen meddelte, at der var kommet 2 billetter til salg til koncerten med ”Larsen Ligaen” den 25.3. – en koncertbillet og en billet til spisningen – begge kunne købes til en samlet pris på kr. 200,00 – er købt til en samlet pris på kr. 305,00. Annette Rasmussen spurgte til hvorfor de nævnte billagskontrollanter ikke ønskede genvalg. Formand Henrik Andreassen forklarede dette med, at i tilfælde af genvalg ville der være alt for stort et personsammenfald, hvis Rita Tonnesen senere blev indvalgt i Støtteforeningens bestyrelse. Mogens Rasmussen er allerede indtrådt som suppleant i Støtteforeningens bestyrelse. Annette var tilfreds med dette svar. Herefter var punktet udtømt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden. Formand Henrik Andreassen takkede afslutningsvis dirigent Henning Nielsen for god og myndig styring af generalforsamlingen og han takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.45. .................................................... ................................................ Referent Søren Bursche Dirigent Henning Nielsen

Referat fra generalforsamlingen 2021

Referat af generalforsamling i Holeby Medborgerhus a.m.b.a. fredag den 18.6.2021 kl. 19.
Formand Henrik Andreassen bød de 16 fremmødte andelshavere velkommen til aftenens generalforsamling, der var blevet forsinket af Covid-1-9.
Første punkt på dagsordenen var valg af stemmetællere. Ole Hansen og Axel Andersson blev valgt uden modkandidat er.
Næste punkt var valg af dirigent og bestyrelsen foreslog Rita Tonnesen, som blev valgt uden modkandidat. Rita Tonnesen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og fik herefter lov til at gennemf6re generalforsa m lingen.
Formand Henrik Andreassen aflagde herefter bestyrelsens beretning for året 2020. Axel Andersson spurgte ind til Henriks ros til, at Caf6 Valnødden havde tjent så meget, at de kunne dække deres egne udgifter til strøm og varme. Henrik fortalte - suppleret af Finn Simonsen - at man kendte de nøjagtige tal for bygningen, hvor Caf6 Valnødden ligger. Henrik Wilkendorf spurgte om til hvilke fonde, der var indsendt ansøgninger om donationer til nyt tag over gym nasti ksa len. Som svar fortalte Henrik, at Nordea-fonden var søgt, men havde svaret, at de ikke gav til selskaber. Det vil nu blive undersøgt, om Støtteforeningen kan ansøge og evt. modtage en så stor donation - der skal ansøges om kr. 750.000,-. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
Finn Simonsen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2020. Der var indtægter for kr. 314.413,- og udgifter for kr.339.430,- hvilke resulterede iet underskud på kr.25.0I7,-. Egenkapitalen udgjorde pr.31.1.2.2020i alt kr. 220.527 ,-. Regnskabet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Finn Simonsen fremlagde efterfølgende budgettetfor 2021.. Budgettet udviser et lille overskud på kr. 1.160,-. Finn fortalte at lejepriserne var sat op med 10%. Han fortalte også, at der var rigtig meget udlejning resten af 202L og derfor ville lejeindtægterne bliver større end i budgettet. Herefter blev budgettet godkendt.
Valg til bestyrelsen - Finn Simonsen, lb Larsen og Synnøve Nielsen var på valg og alle tre blev genvalgt uden modkandidater. Arne Olesen blev uden modkandidat genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Valg af bilagskontrollanter: Rita Tonnesen og Mogens Rasmussen var på valg og begge blev genvalgt uden modkandidater. Marianne Ørum blev uden modkandidat genvalgt som suppleant til bilagskontrollantterne

Under eventuelt roste Karen Romme bygningernes stand - fremtrådte pæne og ordentlige. Hun spurgte endvidere ind til muren omkring skolegården - hvor meget af den havde Medborgerhuset ansvar for Finn Simonsen svarede, at det kun var det lille stykke med lågen i. Resten var kommunens og de kunne formentlig kun være interesseret i, at vi ikke rev vores del ned, så måske de ville vedligeholde denne.
Axel Andersson spurgte, om det mon var muligt at købe mere af skolegården, idet der altid var børn, som legede på vores del. Henrik Andreasen svarede, at det kunne da være dejligt med mere de fem meter vi har fra væggen og ud, men, at det ikke kunne komme på tale lige nu.
Karen Romme spurgte om det nye tag også skulle være et tegltag og det fik hun bekræftet - der ville dog også blive lagt et undertag, når vi kommer så langt.
Da der ikke vare flere, der ville have ordet under eventuelt, takker formand Henrik Andreassen dirigenten for en god og myndig gennemfprelse af generalforsamlingen og han takkede endvidere de fremmødte andelshavere for fremmødet. Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45. ren R \__ ffif*n-

Referat fra generalforsamlingen 2020

Referat af generalforsamling i Holeby Medborgerhus a.m.b.a. lørdag den 4.7.2020 kl. 10.00 Efter at formand Henrik Andreassen havde budt velkommen til de 19 andelshavere, som deltog i generalforsamlingen, blev dagsordenen sat i gang. 1. Valg af stemmetællere: Jens Jørgensen og Ole Hansen blev valgt. 2. Valg af dirigent: Rita Tonnesen blev valgt uden modkandidat og hun kunne erklære generalforsamlingen for værende lovligt indkaldt. De fremmødte andelshavere kunne også godkende generalforsamlingens afholdelse. 3. Formandens beretning: Henrik aflagde beretning for ZOLS for Holeby Medborgerhus a.m.b.a. Efter at dirigenten havde sat beretningen til debat, blev den godkendt uden bemærkninger. 4. Regnskabsaflæggelse: Finn Simonsen kunne fremlægge et regnskab for 2019 med samlede indtægter på kr. 274.544,- og samlede udgifter på kr. 176.383,- som resulterede i et overskud på kr. 98.161,-. Holeby Medborgerhus a.m.b.a. gik ud af året med en egenkapital på kr. 245.823,-. Efter Finn havde gennemgået noterne til regnskabet, blev det godkendt uden bemærkninger. 5. Behandling af indkomne forslag: Henrik Andreassen kunne oplyse, at der ikke var indkommet nogen forslag. 6. Ændring af vedtægter: Dirigenten gennemgik forslaget til ændring af vedtægternes §2 - medlemmer. For at Holeby Medborgerhus a.m.b.a. kan opnå spiritusbevilling er det nødvendigt at vedtægternes §2 - medlemmer bliver ændret til følgende: Som medlemmer af Holeby Medborgerhus a.m.b.a. optages alle som har lyst og vilje til at Arbejde for foreningens formål. lndmeldelse sker ved at købe andelsbeviser, der udstedes og noteres på navn. Andelsbeviset kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller Engrosforhandler drikkevare. Overdragelse af andelsbeviset kræver samtykke fra bestyrelsen. Henrik Andreassen redegiorde for årsagen til ændringen og at ordlyden var clearet af med politiet. Endvidere er det et krav, at bygningens anvendelse bliver ændret fra skole til forsamlingshus - en ændring som allerede er gennemført. Efter lidt debat om fortolkning af ordet engrosforhandler blev vedtægtsændringen godkendt. 7. Godkendelse af budget: Finn Simonsen fremlagde budgettet for 2O2O. Han forklarede, at det var det oprindelige budget fra før samfundet og medborgerhuset lukkede ned. Budgettet udviste indtægter på kr. 271.500,- heraf en overførsel fra Støtteforeningen for Holeby Medborgerhus på kr. 115.000,-. Udgifterne var budgetteret til kr. 267.000,- hvilket resulterede i et budgetteret overskud på kr. 4.500,-. Efter en kort debat om forventningerne til om budgettet kunne opnås efter den lange nedlukning, blev budgettet vedtaget. 8. Valg af bestyrelse: På valg var Henrik Andreassen, Vivi Henningsen og Marianne Nielsen. Alle tre blev genvalgt. 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant: Rita Tonnesen og Mogens Rasmussen blev genvalgt. Marianne Ørum Andersen blev genvalgt som suppleant. 10. Eventuelt: Karen Romme spurgte til de tidligere offentliggjorte planer for etablering af motionsrum i det tidligere værksted. Henrik Andreassen svarede, at taget over gymnastiksalen havde 1. prioritet, idet det var meget tyndslidt og utæt. En indretning af motionsrum er derfor udskudt på ubestemt tid. Der var ikke flere, som Ønskede ordet. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og erklærede denne for afsluttet Herefter takkede Henrik Andreassen Rita Tonnesen for hendes myndige måde at lede generalforsamlingen på. Han takkede endvidere de fremmødte andelshavere for deres fremmøde. Generalforsamlingen afsluttet kl. 10.55. Referent: Søren Bursche Dirigent: Rita Tonnesen

Referat fra Generalforsamling 2019

Referat Generalforsamling i Holeby Medborgerhus A.m.b.a. den 25. marts 2019 kl. 18.30 i Holeby Hallens cafeteria

1. Valg af stemmetællere Ole Hansen og Arne Olesen blev valgt. Der var mødt 30 stemmeberettigede andelshavere.

2. Valg af dirigent Rita Tonnesen blev valgt.

3. Formandens beretning Henrik Andreasen fremlagde beretningen på vegne af bestyrelsen. Beretningen vedlægges/vedhæftes referatet. Fra Karen Romme var der spørgsmål til modtagne tilskud. Henrik oplyste at det drejede sig om en rammebevilling fra Lolland Kommune på kr. 50.000,- bl.a. til dækning af advokatomkostninger. Henrik Eriksen spurgte til hvilke bygninger, der indgik i overtagelsesaftalen og hvad tanken med disse var. Blev besvaret med den gamle Holeby Skole, som er vinkelbygningen samt Valnødden incl. lille hus. Endvidere indgår 5 m areal rundt om bygningerne. I alt overtages 1.450 m2. Der arbejdes p.t. med en del bygningsændringer, som skal huse fitnesscenter, evt. E-sport lokaler, endvidere nye toiletter samt indretning af Valnødden til Bed and Breakfast samt cafe. Endvidere er det tanken at indrette et godkendt køkken. Den nuværende Tagpotten er tænkt anvendt til overnatning. Der er søgt midler på kr. 1 mio. til disse ændringer. Efter besvarelse af et par opklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.

4. Regnskabsaflægning Regnskabet blev omdelt. Henrik Andresen gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 44.662,14 og en balance på kr. 142.662,14. Der er ikke foretaget revision eller bilagskontrol af regnskabet, hvilket faldt flere andelshavere for brystet. Der blev endvidere efterlyst en bredere opdeling af udgifterne. Henrik gennemgik fra egne notaer flere af udgiftsposterne, bl.a. er der anvendt kr. 8.000,- til indkøb af 40 brugte stole. Beløbet er senere kommet ind som tilskud. Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag/ændring af vedtægter Ingen indkomne forslag. Nye vedtægter blev omdelt og hver § blev gennemgået. Der spørges til antallet af medlemmer i bestyrelsen, ligesom der foreslås, at der skal stå, at forslag skal stilles skriftligt. I vedtægterne står, at formandens stemme er afgørende, så derfor ændres ikke ved antallet af bestyrelsesmedlemmer. Forslaget om skriftlighed besvares med, at der i vedtægterne står ”i hænde”, som kan sidestilles med skriftligt. Der foretages ingen ændringer. På opfordring indføres der i vedtægternes §3 omkring generalforsamlingen et punkt 8 i hvad dagsordenen til generalforsamlingen mindst skal indeholde. Punkt 8 hedder derfor ”Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant”. Herefter er punkt 9 ”Eventuelt”. Efter flere spørgsmål og en drøftelse af begrebet ”regnskabsfører” i vedtægternes §6, blev de tilrettede vedtægter godkendt.

6. Godkendelse af budget Budget for 2019 blev omdelt, hvorefter Finn Simonsen gennemgik budgettet. Det blev oplyst at udgiftstallene kun dækker 2. halvår af 2019, idet bygningerne først overtages den 1.7.2019. Af budgettet fremgår samlede udgifter på i alt kr. 148.000,- og der budgetteres med indtægter på kr. 150.000,-. Indtægterne stammer fra Støtteforeningen med kr. 50.000,-, indtægter fra kontingent med kr. 50.000,- samt fra A.m.b.a `et kr. 50.000,-. Der fremkom flere spørgsmål til tallene, bl.a. til el- og varmeudgiften. Blev besvaret med at el-udgiften alene var det alm. strømforbrug og ikke noget til elvarme. Der arbejdes på en bedre varmestyring, som gerne skulle give udslag i en lavere varmeudgift. Erhard Tonnesen kommenterede på spørgsmålet omkring forsikring af de frivillige omkring Medborgerhuset. Det er egne forsikringer, som skal dække, hvis uheldet er ude. Henrik oplyste, at der i udgiftsposten indgik en bestyrelsesansvarsforsikring. Efter en kort debat blev budgettet godkendt.

7. Valg af formand Punktet ikke aktuelt idet de netop vedtagne vedtægter tilsiger, at bestyrelsen konstituerer sig selv.

8. Valg af næstformand Punktet ikke aktuelt idet bestyrelsen konstituerer sig selv.

9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Henrik Andreassen, Finn Simonsen, Vivi Henningsen, Ib Larsen, Synøve Nielsen samt Marianne Nielsen blev valgt. Som suppleant blev valgt Arne Olesen.

10. Valg af 2 billagskontrollanter og 1 suppleant Punktet er et nyt punkt med henvisning til den netop godkendte vedtægtsændring, hvor der i dagsordenen skal indgå dette punkt. Som bilagskontrollanter valgtes Mogens Rasmussen og Rita Tonnesen. Som suppleant blev Marianne Andersen valgt.

11. Eventuelt Der fremkom forslag til forskellige aktiviteter, som kunne laves – bl.a. madlavningskursus for mænd. Ole Hansen roste bestyrelsen for det store arbejde, de indtil videre har lavet. Forsamlingen tilsluttede sig dette. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Henrik Andreassen takkede Rita Tonnesen for hendes myndige måde at lede generalforsamlingen på. Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.

Referent Søren Bursche Referatet godkendt af dirigent Rita Tonnesen